Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy, że w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne najkorzystniejszą ofertę na realizację szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 4.12.2018 w projekcie jw. złożył wykonawca:

MOVUS MOVERE ANNA HILDEBRANDT-MROZEK

Pl. Grunwaldzki 5 lok. 3, 58-100 Świdnica

Oświadczenie zamawiającego znajduje się na stronie http://fundacjakom.pl/projekty-unijne/