Kształtowanie kompetencji kluczowych

Fundacja KOM – organ prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową im. Astrid Lindgren w Miliczu – realizuje projekt „Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych wśród uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Miliczu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z niepełnosprawnościami. Cel główny projektu wynika bezpośrednio z diagnozy przeprowadzonej w szkole objętej wsparciem (i zatwierdzonej przez organ prowadzący),w której jednoznacznie wskazane są problemy i trudności uczniów spowodowane epidemią choroby COVID-19 i długotrwałą nauką zdalną. Założenia projektowe są odpowiedzią na czynniki wskazane w diagnozie i prowadzą do zniwelowania problemów u uczniów i przeciwdziałania skutkom w zakresie braków edukacyjnych i rozwojowych spowodowanych pandemią COVID-19. Projekt skierowany jest do 130 uczniów (62 dz. i 68 chł.) Społecznej Szkoły Podstawowej im.Astrid Lindgren w Miliczu, realizujących kształcenie w klasach I-VIII, w tym do 21 uczniów (6 dz. i 15 chł.) z SPE. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe rozwijające komp. kluczowe (j.obcy, zaj.matematyczno-przyrodnicze, zaj.TIK, wyjazdy edukacyjne jednodniowe i kilkudniowe) oraz zajęcia specjalistyczne (biofeedback, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, trening umiejętności społecznych) i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze również rozwijające kompetencje kluczowe (j.obcy,matematyka, zaj. polonistyczne) dla dzieci z SPE.

Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90% uczniów objętych wsparciem tj. 117 os. (56 dz. i 61 chł.), w tym zniwelowania deficytów u 21 uczniów z SPE (6 dz. i 15 chł. tj. 100% uczniów objętych projektem) ze szkoły miejsko-wiejskiej w gminie Milicz. Projekt realizowany jest w okresie 04.04.2022-31.03.2023. Realizacja działań projektowych jest odpowiedzią na problemy wynikające z diagnozy potrzeb edukacyjnych (przepr. w I poł. 2021) w kontekście przeciwdziałania wśród uczniów skutkom epidemii COVID-19.

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0066/21
Okres realizacji projektu: 04.04.2022 r. – 31.03.2023 r
Beneficjent: Fundacja KOM
Kwota dofinansowania: 245 190,00 zł