Kreatywny rozwój uczniów

PROJEKT “Kreatywny rozwój uczniów”

Fundacja KOM realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Kreatywny rozwój uczniów”

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 90% uczniów tj.:86uczniów (45dz,41ch),w tym zniwelowanie deficytów u 20ucz.(10dz,10ch) ze specjalnymi potrzebami eduk. w tym 2ucz z niepełnosprawnościami, 5ucz. orz. o kształceniu specjalnym poprzez realizację zajęć specjalistycznych, oraz podniesienie kompetencji zawod. 100% nauczycieli tj. 19n-li (18K,1M) ze szkoły w miejsko – wiejskiej gminie Milicz w terminie do 30 czerwca 2019r.Grupa docelowa to uczniowie SSP w Miliczu z klas I–V tj. 95ucz(50dz,45ch), w tym 20ucz(10dz,10ch) ze SPE., w tym 5 uczniów (3dz, 2 chł) z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, 2 dzieci z orzeczeniem o niepełn.: ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim. 13 dzieci posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,oraz 19n-li (18K,1M)z Gminy Milicz.Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiot. Wyposażenie szkoły w sprzęt TIK i pracownie przedmiot. jest komplementarne z zaj. dodatk. dla uczniów oraz doskonaleniem n-li.Efektem realizacji projektu jest podniesienie komp. klucz. oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy co przyczyni się do poprawy pracy u 90% uczn.tj. 86uczniów (45dz,41ch),w tym zniwelowanie deficytów u 20ucz.(10dz,10ch) ze specjalnymi potrzebami eduk.poprzez realiz. zajęć dod. oraz podniesienie komp. zaw. 100% nauczycieli tj.19n-li (18K,1M) ze szkoły w miejsko-wiejskiej Gminie Milicz. Miejscem realiz.proj. jest w/w szkoła w których zrekrutow.zostali uczniowie. Proj. będzie realiz. w w/w szk. w okr.01.09.2018-30.06.2019r.

Dofinansowanie projektu z UE: 442 708, 75 zł

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.06.2019 w projekcie jn. (wg kodu CPV):

 • 39161100-6 POMOCE DYDAKTYCZNE
 • 39290000-1 WYPOSAŻENIE RÓŻNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 39162110-9 SPRZĘT DYDAKTYCZNY
 • 39162000-5 POMOCE NAUKOWE
 • 22114300-5 MAPY
 • 38510000-3 MIKROSKOPY
 • 38000000-5 SPRZĘT LABORATORYJNY, OPTYCZNY I PRECYZYJNY
 • 33793000-5 LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
 • 38900000-4 RÓŻNE PRZYRZĄDY DO BADAŃ LUB TESTOWANIA
 • 38410000-2 PRZYRZĄDY POMIAROWE
 • 33696300-8 ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych  złożył wykonawca:

DYDAKTORIUM . Grupa Invest Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

 

Najkorzystniejszą ofertę na dostawę sprzętu komputerowego,  multimedialnego oraz oprogramowania złożył wykonawca:

Grupa Invest Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

 

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych (wg kodu CPV):

 • 39161100-6 POMOCE DYDAKTYCZNE
 • 39290000-1 WYPOSAŻENIE RÓŻNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 39162110-9 SPRZĘT DYDAKTYCZNY
 • 39162000-5 POMOCE NAUKOWE
 • 22114300-5 MAPY
 • 38510000-3 MIKROSKOPY
 • 38000000-5 SPRZĘT LABORATORYJNY, OPTYCZNY I PRECYZYJNY
 • 33793000-5 LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
 • 38900000-4 RÓŻNE PRZYRZĄDY DO BADAŃ LUB TESTOWANIA
 • 38410000-2 PRZYRZĄDY POMIAROWE
 • 33696300-8 ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej.

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

najkorzystniejsza ofertę na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

 • 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
 • 32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
 • 30213200-7 KOMPUTER TABLET
 • 38651600-9 KAMERY CYFROWE
 • 38652100-1 PROJEKTOR

zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 24.01.2019 w projekcie jw. złożył wykonawca:

 

KSERKOM Tomasz Zmarzły

ul. Romanowicza 3, 33-100 Tarnów

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

 • 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
 • 32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
 • 30213200-7 KOMPUTER TABLET
 • 38651600-9 KAMERY CYFROWE
 • 38652100-1 PROJEKTOR

Szczegóły zapytania ofertowego (aktualnego) oraz niezbędne dokumenty (aktualne) znajdują się poniżej.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

 • 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
 • 32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
 • 30213200-7 KOMPUTER TABLET
 • 38651600-9 KAMERY CYFROWE
 • 38652100-1 PROJEKTOR

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej.

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

najkorzystniejsza ofertę na realizację szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 4.12.2018 w projekcie jw. złożył wykonawca:

 

MOVUS MOVERE ANNA HILDEBRANDT-MROZEK

Pl. Grunwaldzki 5 lok. 3, 58-100 Świdnica

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są (wg kodu CPV):

 • 80500000-9 USŁUGI SZKOLENIOWE
 • 800000000-4 USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
 • 80511000-9 USŁUGI SZKOLENIA PERSONELU
 • 80510000-2 USŁUGI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują sie poniżej.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

Celem programu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu szkoła prowadzi ciekawe i angażujące zajęcia dodatkowe, których lista znajduje się poniżej.