Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiamy, że w związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, najkorzystniejszą ofertę na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

  • 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
  • 32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
  • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
  • 48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
  • 30213200-7 KOMPUTER TABLET
  • 38651600-9 KAMERY CYFROWE
  • 38652100-1 PROJEKTOR

zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 24.01.2019 w projekcie jw. złożył wykonawca:

KSERKOM Tomasz Zmarzły

ul. Romanowicza 3, 33-100 Tarnów

Oświadczenie zamawiającego znajduje się na stronie http://fundacjakom.pl/projekty-unijne/