Procedury Postępowania

PROCEDURY POSTĘPOWANIA związane z organizacją zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu

1 września 2020r.

I ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zostały zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. Rodzice / opiekunowie odprowadzający uczniów klas I mogą wchodzić tylko do strefy rodzica, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostało ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 10. Rodzice uczniów są zobowiązani do reagowania na kontakt podejmowany przez pracowników szkoły (połączenia telefoniczne, wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną itp.) oraz niezwłocznie informują pracowników szkoły o zmianie numeru telefonu lub adresu e-mail.
 11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy i ma prawo mierzyć temperaturę każdemu uczniowi szkoły. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (37,5 stopnia Celsjusza), kaszel, izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 12. Organizację pracy szkoły w r. szk. 2020/21 umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych (strefy relaksu dla poszczególnych zespołów klasowych) i ograniczenie gromadzenie się uczniów na terenie szkoły w jednym miejscu. W bieżącym trybie pracy szkoły unika się częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i dezynfekowane.
 15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. Sale szkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W całej szkole działa wentylacja mechaniczna, która zapewnia stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń szkolnych.
 17. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 18. Uczniowie korzystają z terenów zielonych wokół szkoły w czasie zajęć wychowania fizycznego oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.
 19. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w czasie których nie można zachować dystansu, ograniczane są ćwiczenia i gry kontaktowe.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Zajęcia dodatkowe odbywają się w grupach łączonych: kl. I i II / kl. III i IV / kl. V i VI/ kl. VII według harmonogramu przedstawionego na początku roku szkolnego w dostępnych salach dydaktycznych.
 22. Książki zgromadzone w mediatece szkolnej są udostępniane uczniom zgodnie z wewnętrznym regulaminem, uwzględniając zasady higieny oraz konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów tam przechowywanych.
 23. Gabinet higienistki szkolnej funkcjonuje wg odrębnego regulaminu z uwzględnieniem zaleceń GIS oraz MZ.
 24. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna.
 25. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 26. Prace porządkowe i dezynfekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników są prowadzone ze szczególną starannością przez osoby do tego wyznaczone w sposób zalecany przez producenta środków ochrony.
 27. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

Gastronomia

 1. Korzystanie z posiłków odbywa się w kantynie szkolnej z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki wydawane są w systemie zmianowym, a uczniowie spożywają je przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 2. Posiłki do szkoły są dostarczane przez firmę cateringową i przywożone w pojemnikach zbiorczych. Talerze i sztućce będące na wyposażeniu szkoły, są myte i wyparzane w temp. Pow. 60 stopni Celsjusza, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.