Procedury postępowania związane z organizacją zajęć

Drodzy Państwo,
W związku z organizacją od dn. 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I – III w Społecznej Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren – na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wytycznych GIS, MZ i MEN z dn. 14.05.2020 dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna informuję , że:
I ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz po dokonaniu pomiarów poszczególnych sal do szkoły mogą uczęszczać wszyscy uczniowie kl. I – III.
2. Szkoła pracuje w godzinach 7.00 – 16.00.
3. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły do godz. 8.30 i wchodzą wejściem głównym do budynku, odbierani w godzinach zgodnych z pisemną deklaracją rodziców, tylko ze STREFY RODZICA. (załącznik nr 1)
4. W grupie klasowej może przebywać do 12 uczniów (minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę).
5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali zajęć. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
6. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów przebywających w szkole odbywają się zgodnie z planem lekcji ustalonym na czas kwarantanny, w tym samym czasie – na zasadzie lekcji online – korzystają z zajęć uczniowie przebywający w domu.
7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. Szkoła nie organizuje w tym czasie żadnych wyjść i wycieczek poza teren szkoły, natomiast uczniowie będą mogli przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
10. Szkoła w trakcie zajęć opiekuńczo – wychowawczych zapewnia posiłki dla uczniów w przypadku, gdy grupa chętnych na korzystanie z posiłku będzie wynosić min. 10 osób (deklaracja obiadowa jest częścią załącznika nr 1).
11. Rodzic, który będzie posyłał dziecko do szkoły, jest zobowiązany zgłosić ten fakt z dwudniowym wyprzedzeniem – do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły – telefonicznie lub mailowo oraz wypełniając odpowiednie oświadczenia (załączniki)
II HIGIENA i DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
12. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
13. Pomieszczenia szkolne będą wietrzone, a ciągi komunikacyjne dezynfekowane kilka razy dziennie.
14. Z sal szkolnych zostały usunięte sprzęty i pomoce dydaktyczne, których nie można dezynfekować, pozostałe będą dezynfekowane na koniec każdego dnia.
15. Nauczyciele ze szczególną starannością będą pilnowali higieny dzieci – mycia rąk zgodnie ze wskazaniami wywieszonymi w pomieszczeniach sanitarnych.
16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
17. Pracownicy szkoły są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka / przyłbica, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji)
18. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do STREFY RODZICA z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
19. Szkoła zapewnia płyny do dezynfekcji. Przy każdym wejściu do szkoły znajdują się dozowniki oraz instrukcje. Rodzic i uczeń jest zobowiązany zdezynfekować dłonie przy wejściu do szkoły.
20. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, a rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia (załącznik nr 2)
21. Jeżeli w domu przebywa osoba chora, na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
III POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
22. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostanie natychmiast odizolowany w pomieszczeniu higieny szkolnej z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
23. W celu szybkiej komunikacji należy przekazać lub zaktualizować dane kontaktowe rodziców / opiekunów ucznia (załącznik nr 3).
24. W przypadku potwierdzenia u ucznia lub pracownika szkoły zachorowania na Covid-19 prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych może zostać wstrzymane.
25. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły lub ucznia uczęszczającego na zajęcia do szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od grupy. Dyrektor szkoły zobowiązany jest wówczas powiadomić miejscową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
26. Należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. Rekomenduje się wówczas ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenia i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zobacz również PROCEDURY POSTĘPOWANIA zw. z organizacją  konsultacji indywidualnych/grupowych w okresie pandemii COVID-19 – kliknij TUTAJ