Egzamin ósmoklasisty – podstawowe informacje

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

W terminie głównym:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

1. język polski: 120 minut arkusz standardowy / do 180 min przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE

2. matematyka: 100 minut arkusz standardowy / do 150 min przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE

3. język obcy nowożytny: 90 minut arkusz standardowy / do 135 min przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE

Przybory na egzaminie:
• Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).,
• Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

W trakcie egzaminu nie wolno:
1. Opuszczać Sali, w której trwa egzamin.
2. Opuszczać swojego miejsca.
3. Porozumiewać się z innymi zdającymi.
4. Zadawać pytań dotyczących zadań.
5. Korzystać z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń otrzyma przed wejściem na salę.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022 r.
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 7 lipca 2022 r.
Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty- 8 lipca 2022 r.

• Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

• Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w kwietniu ( w 2022 roku w maju) i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

• Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

• Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

• W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

• Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

• Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

• Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

• Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:
– przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego,
– zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych, arkusze z egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.