Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim

Jako jedna z nielicznych szkół podstawowych na Dolnym Śląsku zaczynamy naukowo – dydaktyczną współpracę z Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Porozumienie o współpracy, które 5 lutego oficjalnie podpisaliśmy z Uczelnią, wytycza kierunki wzajemnej działalności edukacyjnej, w którą zaangażowani będą studenci i kadra uniwersytecka oraz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Działamy razem dla edukacji przyszłości!

Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie następujących zadań:

  1. Organizacja seminariów naukowo-szkoleniowych, konferencji, warsztatów, zajęć o uzgodnionej uprzednio tematyce dla nauczycieli, rodziców, uczniów Szkoły oraz dla lokalnej społeczności.
  2. Organizacja dla studentów kierunków WNHP Uniwersytetu Wrocławskiego zajęć praktycznych (np. metodyka nauczania wczesnoszkolnego, warsztaty rozwoju kreatywnego, trening kompetencji społecznych) i praktyk zawodowych, wizyt studyjnych, obserwacji zajęć dydaktycznych w Szkole.
  3. Prowadzenie badań naukowych, doradztwa naukowego i metodycznego w zakresie uzgodnionym wcześniej przez Strony porozumienia.
  4. Udział nauczycieli – praktyków zatrudnionych w Szkole do opiniowania programów studiów realizowanych na WNHP, szczególnie na kierunkach takich jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika, psychologia.
  5. Wspólne działania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe, działania edukacyjne lub wychowawcze.